روياي عشق127

با توجه به روحيات خود پاسخ سوالات زير را در ذهن نگه داريد:

۱-پايان دنيا نزديک است. اگر فقط بتوانيد يک نوع از حيوانات را نجات
دهيد، کدام را انتخاب ميکنيد؟

الف : خرگوش
ب : گوسفند
پ : گوزن
ت : اسب

۲-به آفريقا رفته ايد. به هنگام بازديد از يکي از قبيلهها، آنها اصرار
ميکنند که يکي از حيوانات زير را به عنوان يادگاري با خود ببريد. کدام را
انتخاب ميکنيد؟لف : ميمون
ب : شير
پ : مار
ت : زرافه

۳-فرض کنيد خطاي بزرگي انجام دادهايد و خداوند براي مجازات شما تصميم
گرفته است که به جاي انسان، شما را به صورت يکي از حيوانات زير در آورد.
کدام را انتخاب ميکنيد؟

الف : سگ
ب : گربه
پ : اسب
ت : مار

۴-اگر قدرت داشتيد که يک نوع از حيوانات را براي هميشه از روي کره زمين
نابود کنيد، کدام را انتخاب ميکرديد؟

الف : شير
ب : مار
پ : تمساح
ت : کوسه

۵- يک روز، با حيواني برخورد ميکنيد که ميتواند با شما به زبان خودتان
صحبت کند. دلتان ميخواهد که کداميک از حيوانات زير باشد؟

الف : گوسفند
ب : اسب
پ : خرگوش
ت : پرنده

۶- در يک جزيره دور افتاده، تنها يک موجود زنده به عنوان همدم و همراه
شما وجود دارد. کداميک را انتخاب ميکنيد؟

الف : انسان
ب : خوک
پ : گاو
ت : پرنده

۷-اگر قدرت داشتيد که هر نوع حيواني را اهلي و دستآموز کنيد. کداميک از
حيوانات زير را به عنوان حيوان خانگي خودتان انتخاب ميکرديد؟

الف : دايناسور
ب : ببر
پ : خرس قطبي
ت : پلنگ

۸- اگر قرار بود براي ? دقيقه به صورت يکي از حيوانات زير در ميآمديد،
کداميک را انتخاب ميکرديد؟

الف : شير
ب : گربه
پ : اسب
ت : کبوتر

تحليل جواب:

۱- در زندگي واقعي، براي چه نوع آدمهايي جذابيت و کشش داريد.

الف: خرگوش- کساني که داراي شخصيت دوگانه هستند، به سردي يخ در ظاهر اما
به گرمي آتش در باطن

ب: گوسفند- مطيع و گرم

پ: گوزن- زيبا و آداب دان

ت: اسب- کساني که غيرقابل جلوگيري، بيبند و بار و آزاد هستند.

۲-در فرايند ابراز عشق و درخواست ازدواج، کدام رويکرد براي شما
خوشايندتر و موثرتر است.

الف: ميمون- مبتکر و باذوق که هيچگاه احساس خستگي نکنيد.

ب: شير- سرراست، صاف و پوست کنده به شما بگويد که دوستتان دارد.

پ: مار- دمدمي مزاج، پر نوسان، نفس گرم و عشق سرد

ت: زرّافه- صبور، هرگز شما را رها نکند.

۳- دلتان ميخواهد معشوقتان چه عقيدهاي درباره شما داشته باشد.

الف: سگ- باوفا، صادق، ثابت قدم

ب: گربه- شيک و زيبا

پ: اسب- خوش بين

ت: مار- انعطافپذير

۴-چه اتفاقي باعث ميشود که شما رابطهتان را قطع کنيد/ از چه خصوصيتي بيش
از همه نفرت داريد.

الف: شير- متکبر و خودخواه، امر و نهي کن

ب: مار- هيجاني و دمدمي مزاج، نميدانيد چگونه او را خوشحال کنيد.

پ: تمساح- خونسرد، بيرحم، سنگدل

ت: کوسه- ناامن

۵-دوست داريد چه نوع رابطهاي با او برقرار سازيد.

الف: گوسفند- سنتي، بدون آن که چيزي بگوئيد او بفهمد چه ميخواهيد، ارتباط
برقرار کردن از طريق قلبها.

ب: اسب- هر دو بتوانيد درباره همه چيز با هم صحبت کنيد، هيچ چيز مخفي در
ميان نباشد.

پ: خرگوش- رابطهاي که هميشه خود را گرم و عاشق او حس کنيد.

ت: پرنده- رابطهاي پايدار و طولاني و بالنده

۶- آيا به او خيانت مي کنيد.

الف: انسان- شما به جامعه و اخلاقيات احترام ميگذاريد، پس از ازدواج هيچ
کار خلافي نميکنيد.

ب: خوک- نميتوانيد در مقابل تمايلاتتان مقاومت کنيد، به احتمال زياد
خيانت ميکنيد.

پ: گاو- خيلي سعي ميکنيد که چنين کاري نکنيد.

ت: پرنده- شما هرگز نميتوانيد استوار و ثابت قدم باشيد، شما واقعاً براي
ازدواج مناسب نيستيد و نميخواهيد تعهدي بپذيريد.

۷-درباره ازدواج چه فکر ميکنيد.

الف: دايناسور- شما خيلي بدبين هستيد و فکر ميکنيد اين روزها ديگر ازدواج
سعادتمندانه وجود ندارد.

ب: ببر- شما به ازدواج به صورت يک چيز گرانبها فکر ميکنيد. پس از آن که
ازدواج کرديد، پيوند زناشويي و همسرتان را بسيار باارزش و گرامي ميداريد.

پ: خرس قطبي- شما از ازدواج ميترسيد، فکر ميکنيد آزاديتان را از شما
خواهد گرفت.

ت: پلنگ- شما هميشه طالب ازدواج بودهايد ولي در واقع، شناخت دقيقي از آن
نداريد

۸-در اين لحظه، به عشق چگونه فکر ميکنيد.

الف: شير- شما هميشه تشنه عشقيد و ميتوانيد هر کاري براي آن بکنيد اما به
راحتي در دام عشق نميافتيد.

ب: گربه- شما خيلي خودمحور و خودخواهيد. شما فکر ميکنيد عشق چيزي است که
ميتوانيد به دست آوريد و هرگاه که خواستيد آن را دور بياندازيد.

پ: اسب- شما نميخواهيد در قيد و بند يک رابطه پايدار قرار بگيريد. به هر
چمن که رسيدي گلي بچين و برو

ت: کبوتر- شما به عشق به صورت يک تعهد دو طرفه فکر ميکنيد

نوشته شده در جمعه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۰ساعت 21:2 توسط رويا| |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ